omoss


Kontakt:

Ordförande:
Ann-Katrine Sämfors Kyrkbrogatan 5 941 31 Piteå 070-3900636
ann-katrine.samfors@pitea.se


Sekreterare:                  

Lena Gustavsson Lillbrogatan 7
941 32 Piteå 070-5453172   

lenagustavsson5453@gmail.com


Kassör:

Monica Linderson

linderson62@outlook.com


Fakturering:

Föreningsservice tel 0911-424440

info@fspitea.se

              

Ledamot

Stefan Holmgren Blåbärsstigen 59
941 41 Piteå 070-2927737 stefan.holmgren@pitea.se              


Ledamot (webansvarig)

Ivar Johansson Andgatan 8
941 64 Piteå  076-1464110       k.ivar.johansson@telia.com


Ledamot
Ann-Britt Stoltz Storgatan 14
941 31 Piteå  070-5847816        ab.stoltz@telia.com     


Ledamot
Bryngel Domeij Trummagatan 5
943 33 Öjebyn 040-2221792  Domeij_99@yahoo.se                 

 
Ledamot

Håkan Lundberg Furunäsvägen 69 C  941 51 Piteå 070-2001303 hakan@lundberg-lindmark.se        


Ersättare

Isak Antti Skeppargatan 7
941 33 Piteå  070-2264965            isakantti@gmail.com

                      

Ersättare

Jens Pettersson Rismyrliden 40
946 40 Svensbyn  070-2458799  jens.pettersson@pitea.se


Ersättare

Ina Järlesjö Furunäsvägen 67 C
941 51 Piteå  070-2242479       ina.jrlesj@telia.com

Piteå Konstförening

 

En konstförening bildades 1968 med folkbildande intentioner och som har 130 medlemmar. Föreningen har fem utställningar av hög klass varje år i Piteå konsthall.


Ett medlemskap i Piteå Konstförening är ett utmärkt tillfälle att stifta bekantskap med den aktiva konstscenen i hela landet.

 

Vi erbjuder intressanta utställningar, ateljébesök, föredrag, konstresor, och inte minst deltar du i vårt årliga konstlotteri med många fina priser.


Vi ger även 10 procent på inköp av konst vid våra utställningar.

Årsmöte brukar hållas i början av mars, då vi lottar ut konst som köpts in under året.


En lista över vinsterna i konstlotterier läggs ut på hemsidan.

Medlemskap i föreningen är öppet för alla över 18 år och årsavgiften är för närvarande 200 kronor per person.


Som medlem betraktas den som betalt årsavgiften på bankgiro nr 5671-3027.

Kom att skriva ditt namn på talongen!


Vill man inte längre kvarstå som medlem meddelar man Piteå Konstförening om utträde.


Stadgar


för Piteå Konstförening antagna den 27 mars 2011

§1 Konstföreningens nam

•Föreningens namn är Piteå Konstförening


§2. Konstföreningens syfte och verksamhet

•Föreningen har till uppgift att inom Piteå kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för konst, särskilt genom att:

- arrangera utställningar

- anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst

- göra inköp för utlottning

- skapa tillfällen för att samtala om konst


§3. Medlemmar och medlemsavgift

•Föreningen består av årsmedlemmar

•Medlemsavgiften fastställs av årsmötet

•Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens årliga medlemslotteri


§4. Styrelsen

•Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om elva ledamöter varav fyra ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.

•Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och studieledare.

•Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

•Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.

•Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar.

•Styrelsen åligger dessutom:

- att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi

- att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen samt

- att utse inköpsnämnd för konstverk till lotteriet


§5. Protokoll

•Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.

§ 6. Revision

•Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte en personlig ersättare som utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna liksom ersättarna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskap och handlingar.


§7. Valberedning

•För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valnämnden får icke tillhöra styrelsen.


§8. Möten

•Kallelse till föreningsmöte skall göras på ett sätt som styrelsen beslutar.

•Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

•Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.

•Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.


§9. Årsmöte

•Vid årsmötet skall förekomma:

•Val av ordförande för mötet.

•Val av sekreterare för mötet.

•Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

•Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.

•Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

•Revisorernas berättelse.

•Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

•Val av:

- ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

- ersättare

- revisorer

- revisorsersättare

•Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter varav en utses som sammankallande.

•Bestämmande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

•Övriga ärenden.

•Motioner skall vara inlämnade innan december månads utgång”.


§10. Inköp och utlottning av konst

•Medlemslotteriet skall anordnas varje år.

•Utlottningen görs på under året gällande medlemskap.

•Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp till lotteriet.


§11. Stadgeändring

•Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmötet, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.


§12. Upplösning

•Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.


Konstföreningens hantering av dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen.


Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri. Det distrikt som konstföreningen tillhör har också möjlighet att skicka ut information till dig med information som är relevant för vår konstförening.


Hör av dig till sekreterare lenagustavsson5453@telia.com eller kassören lindmarkmona@hotmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Sedan första april 2018 köper vi administrativa tjänster av Föreningsservice i Piteå.


De behandlar konstföreningens medlemmars personuppgifter bland annat för att kunna ge oss relevant information, erbjudande och bra service. Frågor om deras integritetspolicys kan man skicka till lena.andersson@fs.pitea.se eller ringa tet:0911-69 63 96

Piteå Konsthall

Besöksadress:

Storgatan 44A,

941 33 Piteå

 

Öppettider:

Måndag: stängt

Tisdag: 11 - 17

Onsdag: 11 - 20

Torsdag: 11 - 17

Lördag: 12 -15

Söndagar: stängt

 

Konsthallschef:

Satu Takkinen

satu.takkinen@pitea.se