Pitekonst mail

Styrelsen 2024


Isak Antti, ordförande
mobil: 070-226 49 65 isakantti(at)gmail.com


Ann-Katrine Sämfors, ledamot

070-390 06 36
ann-katrine.samfors(at)pitea.se


Lena Gustavsson sekreterare
070- 54 53 172 lenagustavsson5453(at)gmail.com


Linnea Ershag, ledamot

l.ersha(at)gmail.com


Stefan Holmgren,ledamot
070-292 77 37 stefan.holmgren(at)pitea.se


Ann-Britt Stoltz, ledamot
070-584 78 16

ab.stoltz(at)telia.com


Bryngel Domeij, ledamot
070-222 17 92 domeij_99(at)yahoo.se


Ivar Johansson, ersättare
076-147 41 10

webbansvarig

k.ivar.johansson(at)telia.com


Elisabeth Fjällström, ersättare
070-220 80 03 elisabeth.fjallstrom(at)outlook.com

Piteå Konstförening

 

En konstförening bildades 1968 med folkbildande intentioner och som har 130 medlemmar. Föreningen har fem utställningar av hög klass varje år i Piteå konsthall.


Ett medlemskap i Piteå Konstförening är ett utmärkt tillfälle att stifta bekantskap med den aktiva konstscenen i hela landet.

 

Vi erbjuder intressanta utställningar, ateljébesök, föredrag, konstresor, och inte minst deltar du i vårt årliga konstlotteri med många fina priser.


Vi ger även 10 procent på inköp av konst vid våra utställningar.

Årsmöte brukar hållas i början av mars, då vi lottar ut konst som köpts in under året.


En lista över vinsterna i konstlotterier läggs ut på hemsidan.

Medlemskap i föreningen är öppet för alla över 18 år och årsavgiften är för närvarande 200 kronor per person.


Som medlem betraktas den som betalt årsavgiften på bankgiro nr 5671-3027.

Kom att skriva ditt namn på talongen!


Vill man inte längre kvarstå som medlem meddelar man Piteå Konstförening om utträde.


Stadgar


för Piteå Konstförening antagna den 27 mars 2011


§1 Konstföreningens namn
 Föreningens namn är Piteå Konstförening

§2. Konstföreningens syfte och verksamhet
 Föreningen har till uppgift att inom Piteå kommun väcka, underhålla och utbreda
intresset för konst, särskilt genom att:
o arrangera utställningar
o anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande
konst
o göra inköp för utlottning
o skapa tillfällen för att samtala om konst

§3. Medlemmar och medlemsavgift
 Föreningen består av årsmedlemmar
 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet
 Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga
medlemslotteri


§4. Styrelsen
 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om 7 ledamöter och fyra
ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år.
Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis
vartannat år.
 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och
webbansvarig.
 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
 Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera
ledamöter.
 Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller
då minst tre ledamöter så påfordrar.
 Styrelsen åligger dessutom:
o att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi
o att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen samt
o att utse inköpsnämnd för konstverk till lotteriet


§5. Protokoll
 Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.
§ 6. Revision
 Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte en
ersättare som utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna liksom ersättarna utses
för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga
tillgång till föreningens räkenskap och handlingar.


§7. Valberedning
 För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet
en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valnämnden får
icke tillhöra styrelsen.


§8. Möten
 Kallelse till föreningsmöte skall göras på ett sätt som styrelsen beslutar.
 Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
 Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel
av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till
styrelsen.
 Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till
mötet.

§9. Årsmöte
 Vid årsmötet skall förekomma:
 Val av ordförande för mötet.
 Val av sekreterare för mötet.
 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 Revisorernas berättelse.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 Val av:
o ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
o ersättare
o revisorer
o revisorsersättare
 Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter varav en utses som
sammankallande.
 Bestämmande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 MOTIONER skall vara inlämnade innan december månads utgång.

§10. Inköp och utlottning av konst
 Medlemslotteriet skall anordnas varje år.
 Utlottningen görs på under året gällande medlemskap.
 Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp till lotteriet.

§11. Stadgeändring
 Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två
på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets
giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande
medlemmar.

§12. Upplösning

 Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.


Konstföreningens hantering av dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen.


Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri. Det distrikt som konstföreningen tillhör har också möjlighet att skicka ut information till dig med information som är relevant för vår konstförening.


Hör av dig till sekreterare lenagustavsson5453(at)telia.com


De behandlar konstföreningens medlemmars personuppgifter bland annat för att kunna ge oss relevant information, erbjudande och bra service. Frågor om deras integritetspolicys kan man skicka till lena.andersson(at)fspitea.se eller ringa tet:0911-69 63 96

Piteå Konsthall

Besöksadress:

Storgatan 44A,

941 33 Piteå

 

Öppettider:

Må, ti, tor, fre 11-17
Onsdag 11-20
Lördag 12-16
Söndag stängt

 

Konstpedagog
Jens Pettersson
0911-69 68 31