Piteå Konstförening

En konstförening sen 40 år med folkbildande intentioner och som har drygt 200 medlemmar. Föreningen har fem utställningar av hög klass varje år i Piteå konsthall.

Ett medlemskap i Piteå Konstförening är ett utmärkt tillfälle att stifta bekantskap med den aktiva konstscenen i hela landet.
Vi erbjuder intressanta utställningar, ateljébesök, föredrag, konstresor, och inte minst deltar du i vårt årliga konstlotteri med många fina priser.

Vi ger även 10 procent på inköp av konst vid våra utställningar.
Årsmöte brukar hållas i början av mars, då vi lottar ut konst som köpts in under året.
En lista över vinsterna i konstlotterier läggs ut på hemsidan.

Medlemskap i föreningen är öppet för alla över 18 år och årsavgiften är för närvarande 200 kronor per person.

Som medlem betraktas den som betalt årsavgiften på bankgiro nr 5671-3027.
Kom att skriva ditt namn på talongen!

Vill man inte längre kvarstå som medlem meddelar man Piteå Konstförening om utträde.

Piteå Konstförening styrelse 2017

Ledamöter:

Lena Gustavsson, Träskåsvägen 26, 944 32 HORTLAX Ordförande
070-545 31 72 194 lenagustavsson5453@telia.com

Berit Larsson, Västergatan 14C, 941 33 PITEÅ Sekreterare
070-300 31 20 jossaberit@gmail.com

Mona Lindmark, Näckrosgränd 41, 941 40 PITEÅ Kassör
070-235 39 43 lindmarkmona@hotmail.com

Stefan Holmgren, Blåbärsstigen 59, 941 41 PITEÅ Ledamot
0911-132 06, 072-209 05 70 stefan.holmgren@pitea.se

Ivar Johansson, Andgatan 8, 941 64 PITEÅ Ledamot
076-147 41 10 k.ivar.johansson@telia.com

Margit Mendiant, Kolmilavägen 12A, 941 37 PITEÅ Ledamot
070-344 16 90 margit.mendiant@gmail.com

Ann-Britt Stoltz, Storgatan 14, 941 31 PITEÅ Ledamot
070-584 78 16 ab.stoltz@telia.com

Håkan Lundberg, Furunäsvägen 69 G, 941 51 PITEÅ Ersättare
070-200 13 03 hakan@lundberg-lindmark.se

Barbro Holmgren, Lotusgränd 23, 941 40 PITEÅ Ersättare
070- 692 56 42 barbroho636@gmail.com

Ulrika Holmberg, Källbogatan 9A, 941 63 PITEÅ Ersättare
073-942 52 37 ulliholmberg@gmail.com

Lena Lundqvist, Prästgårdsgatan 22 lgh 1403, 941 31 PITEÅ Ersättare
073-839 72 99 lena.lund.qvist@hotmail.com


S T A D G A R

för Piteå Konstförening antagna den 27 mars 2011

§1 Konstföreningens nam
•Föreningens namn är Piteå Konstförening

§2. Konstföreningens syfte och verksamhet
•Föreningen har till uppgift att inom Piteå kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för konst, särskilt genom att:
- arrangera utställningar
- anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst
- göra inköp för utlottning
- skapa tillfällen för att samtala om konst

§3. Medlemmar och medlemsavgift
•Föreningen består av årsmedlemmar
•Medlemsavgiften fastställs av årsmötet
•Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens årliga medlemslotteri

§4. Styrelsen
•Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om elva ledamöter varav fyra ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
•Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och studieledare.
•Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
•Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.
•Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar.
•Styrelsen åligger dessutom:
- att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi
- att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen samt
- att utse inköpsnämnd för konstverk till lotteriet

§5. Protokoll
•Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.

§ 6. Revision
•Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte en personlig ersättare som utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna liksom ersättarna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskap och handlingar.

§7. Valberedning
•För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valnämnden får icke tillhöra styrelsen.

§8. Möten
•Kallelse till föreningsmöte skall göras på ett sätt som styrelsen beslutar.
•Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
•Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.
•Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§9. Årsmöte
•Vid årsmötet skall förekomma:
•Val av ordförande för mötet.
•Val av sekreterare för mötet.
•Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
•Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
•Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
•Revisorernas berättelse.
•Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
•Val av:
- ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- ersättare
- revisorer
- revisorsersättare
•Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter varav en utses som sammankallande.
•Bestämmande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
•Övriga ärenden.
•Motioner skall vara inlämnade innan december månads utgång”.

§10. Inköp och utlottning av konst
•Medlemslotteriet skall anordnas varje år.
•Utlottningen görs på under året gällande medlemskap.
•Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp till lotteriet.

§11. Stadgeändring
•Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmötet, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§12. Upplösning
•Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.